Dzieci zlateralizowane inaczej

E-BOOK BEZPŁATNIE

Format: PDF
Liczba stron: 20

Spis treści:

Wstęp 1. Związek między lateralizacją czynności ruchu i zmysłów a czynnością półkul mózgowych
2. Przyczyny i skutki niejednorodności procesów lateralizacji
2.1. Przyczyny lateralizacji niejednorodnej
2.2. Skutki lateralizacji niejednorodnej
3. Diagnoza dominacji stronnej u dzieci w wieku przedszkolnym
4. Organizacja pomocy dzieciom o niekorzystnej lateralizacji stronnej
4.1. Pomoc dziecku o dominacji jednorodnej lewostronnej
4.2. Pomoc dziecku o dominacji skrzyżowanej lub nieustalonej
4.3. Współpraca z rodzicami dziecka
5. Propozycje ćwiczeń i zabaw terapeutycznych stymulujących proces lateralizacji
5.1. Ćwiczenia i zabawy rozwijające motorykę dużą i małą
5.2. Ćwiczenia i zabawy rozwijające orientację w schemacie ciała (somatognozję)
5.3. Ćwiczenia i zabawy rozwijające orientację w przestrzeni
6. Przykładowe karty pracy